Dzień Aktywności Lokalnej (PAL I)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wąbrzeźnie

zaprasza mieszkańców Wąbrzeźna na Dzień Aktywności Lokalnej realizowany w ramach projektu pod nazwą: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycjawspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

DAL plakat ver2

Ogłoszenie wyboru ofert (PAL I) Dzień Aktywności Lokalnej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ogłasza

wybór ofert na organizacje, przygotowanie i realizacje Dnia Aktywności Lokalnej w projekcie: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie wyboru oferty (PAL I) Dzień Aktywności Lokalnej

Zaproszenie do składania ofert (NP) – rehabilitant

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza do składania ofert na stanowisko rehabilitanta w ramach realizowanego projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert (NP) – rehabilitant

oświadczenie zał 1

oświadczenie zał 2

oświadczenie zał 3

oświadczenie zał 4

oświadczenie zał 5

oświadczenie zał 6

oświadczenie zał 7

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zawiadamia o wyborze oferty na stanowisko rehabilitanta w projekcie „Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”.

Dokument do pobrania:

Wybór ofert – rehabilitant (NP)

Zaproszenie do składania ofert (NP) – logopeda

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza do składania ofert na stanowisko logopedy w ramach realizowanego projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert (NP) – logopeda

oświadczenie zał 1

oświadczenie zał 2

oświadczenie zał 3

oświadczenie zał 4 

oświadczenie zał 5

oświadczenie zał 6

oświadczenie zał 7

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zawiadamia o wyborze oferty na stanowisko logopedy w projekcie „Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”.

Dokument do pobrania:

Wybór ofert – logopeda (NP)

Odpowiedzi do zaproszenia do składania ofert (PAL I) – Dzień Aktywności Lokalnej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

odpowiada na pytania do zaproszenia do składania ofert na organizacje, przygotowanie i realizacje Dnia Aktywności Lokalnej w projekcie: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycjawspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Dokument do pobrania:

Odpowiedzi do zaproszenia do składania ofert (PAL I) Dzień Aktywności Lokalnej

STYPENDIUM SZKOLNE – ROK SZKOLNY 2017/2018

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie informuje, iż w okresie od 01 września 2017 r. do 15 września 2017 r.  będą przyjmowane wnioski dotyczące stypendium szkolnego.

Druki wniosków można pobrać w siedzibie MOPS pokój Nr 1 w godz. 7.30-15.30,  we wtorki 7.30-16.30, w piątki 7.30-14.30. Wnioski powinny być kompletne, tj. udokumentowane winny być dochody wszystkich osób wykazanych w gospodarstwie domowym, w tym również wszystkie świadczenia z MOPS-u z miesiąca poprzedzającego termin złożenia wniosku (dochód netto uzyskany w miesiącu sierpniu br.).

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Miasta Wąbrzeźna, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów tj. nieprzekraczających 514,00 zł na osobę w rodzinie lub 634,00 zł na osobę samotnie gospodarującą. W szczególności, gdy w rodzinie występują: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna lub wystąpienie zdarzenia losowego.

Stypendium przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium nie przysługuje:

1) dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne
2) dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,
3) studentom szkół wyższych.

 

Zaproszenie do składania ofert (PAL I) – instruktor warsztatów rękodzielniczych

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza

do składania ofert na wykonanie czynności instruktora warsztatów rękodzielniczych w ramach realizowanego projektu: Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycja

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert (PAL I) – instruktor warsztatów rękodzielniczych

oświadczenie zał 1

oświadczenie zał 2

oświadczenie zał 3

oświadczenie zał 4

oświadczenie zał 5

oświadczenie zał 6

oświadczenie zał 7

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zawiadamia o wyborze oferty na wykonywanie czynności instruktora warsztatów rękodzielniczych w projekcie „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycja”

Dokument do pobrania:

Wybór oferty – instruktor warsztatów rękodzielniczych (PAL I)

 

Zaproszenie do składania ofert (PAL II) – instruktor warsztatów rękodzielniczych

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza

do składania ofert na wykonanie czynności instruktora warsztatów rękodzielniczych w ramach realizowanego projektu: Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – II edycja

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert (PAL II) – instruktor warsztatów rękodzielniczych

oświadczenie zał 1

oświadczenie zał 2

oświadczenie zał 3

oświadczenie zał 4

oświadczenie zał 5

oświadczenie zał 6

oświadczenie zał 7

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zawiadamia, iż nie dokonano wyboru oferty na wykonywanie czynności instruktora warsztatów rękodzielniczych w projekcie „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycja”

Dokument do pobrania:

Zawiadomienie dotyczące oferty na wykonywanie czynności instruktora warsztatów rękodzielniczych

Ogłoszenie wyboru oferty (NP) – instruktor prowadzący warsztaty integracyjne

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ogłasza wybór ofert na wykonanie czynności instruktora prowadzącego warsztaty integracyjne do projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie wyboru oferty – instruktor prowadzący warsztaty integracyjne

Ogłoszenie wyboru oferty (NP) – osoba prowadząca grupy samopomocowe w KS

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

ogłasza wybór ofert na wykonanie czynności osoby prowadzącej grupy samopomocowe w Klubie Samopomocy do projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie wyboru oferty – osoba prowadząca grupy samopomocowe w KS