Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa FEAD

logo 3 elementyjpg

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

 Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 • dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 • współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 • oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 • kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

ŹRÓDŁO: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/podstawy-prawne/

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL].

Załącznik : Podprogram 2016

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

      ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W ŚWIĄTECZNEJ ZBIÓRCE ŻYWNOŚCI. TWOJE ZAKUPY NA BANK TRAFIĄ DO POTRZEBUJĄCYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie włączył się w Świąteczną Zbiórkę Żywności organizowaną przez Banki Żywności. Zbiórka żywności w bieżącym roku odbędzie się w dniach 25-27 listopada.

Do akcji w naszym mieście włączyły się:

Biedronka (ul. gen. Hallera 8)

Biedronka (ul. 1000-lecia 11)          

Intermarche (ul. 1 Maja 29)

Lidl (1 Maja 73)      

Tesco (ul. Legionistów 3)                                                                                                               

Godziny zbiórek:
Piątek (25 listopada) w godzinach od 15:00 do 19:00 BIEDRONKA (ul. Hallera i ul. 1000-lecia)
Sobota (26 listopada) w godzinach od 09:00 do 19:00 LIDL
Niedziela (27 listopada) w godzinach od 10:00 do 18:00 INTERMARCHE  i TESCO

Wolontariusze ze szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych uczestniczą w zbiórce żywności. Każdy z nich ma legitymację wydaną przez Bank Żywności. Będą widoczni również dzięki oznakowanych pomarańczowych fartuszkach.

Lista najbardziej potrzebnych artykułów: słodycze, olej, konserwy, przetwory warzywne i owocowe, mąka.

Dziękujemy za wszelką okazaną pomoc!

 

Dystrybucja żywności FEAD

INFORMACJA

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie informuje, iż w terminie od dnia 08 grudnia 2016 r. do dnia 12 grudnia 2016 r. oraz od dnia 14 grudnia 2016 r. do 16 grudnia 2016 r. nastąpi dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020.

Harmonogram wydawania żywności (kolejność alfabetyczna nazwisk)     08-12 grudnia 2016 r.

08 grudnia 2016 r. (czwartek) – A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J
09 grudnia 2016 r. (piątek) – K, L, Ł, M, N, O,
12 grudnia 2016 r. (poniedziałek) – P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

Godziny wydawania żywności:

08 grudnia 2016 r. – od 9:00 do 15:00 (w tym przerwa od 11:00 do 11:30)
09 grudnia 2016 r. – od 9:00 do 14:00 (w tym przerwa od 11:00 do 11:30)
12 grudnia 2016 r. – od 9:00 do 15:00 (w tym przerwa od 11:00 do 11:30)

Harmonogram wydawania żywności (kolejność alfabetyczna nazwisk)     14-16 grudnia 2016 r.

14 grudnia 2016 r. (środa) – A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J
15 grudnia 2016 r. (czwartek) – K, L, Ł, M, N, O,
16 grudnia 2016 r. (piątek) – P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

Godziny wydawania żywności:

14 grudnia 2016 r. – od 9:00 do 15:00 (w tym przerwa od 11:00 do 11:30)
15 grudnia 2016 r. – od 9:00 do 15:00 (w tym przerwa od 11:00 do 11:30)
16 grudnia 2016 r. – od 9:00 do 14:00 (w tym przerwa od 11:00 do 11:30)

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE TERMINÓW ODBIERANIA ŻYWNOŚCI

ŻYWNOŚĆ, KTÓRA NIE ZOSTANIE ODEBRANA W TERMINIE ZOSTANIE PRZEKAZANA RODZINOM NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PRZY ODBIORZE ŻYWNOŚCI NALEŻY POSIADAĆ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI

 

Dystrybucja żywności

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie informuje, iż w terminie od dnia 4 października 2016 r. do dnia 6 października 2016 r. nastąpi dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020.

Harmonogram wydawania żywności (kolejność alfabetyczna nazwisk)

4 października 2016 r. (wtorek) – A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J
5 października 2016 r. (środa) – K, L, Ł, M, N, O,
6 października 2016 r. (czwartek) – P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

Godziny wydawania żywności:

4 października 2016 r. – od 9:00 do 15:30 (w tym przerwa od 11:00 do 11:30)
5 października 2016 r. – od 9:00 do 15:00 (w tym przerwa od 11:00 do 11:30)
6 października 2016 r. – od 9:00 do 15:00 (w tym przerwa od 11:00 do 11:30)

PROSZĘ O PRZESTRZEGANIE TERMINÓW ODBIERANIA ŻYWNOŚCI

ŻYWNOŚĆ, KTÓRA NIE ZOSTANIE ODEBRANA W TERMINIE ZOSTANIE PRZEKAZANA RODZINOM NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PRZY ODBIORZE ŻYWNOŚCI NALEŻY POSIADAĆ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI

 

 

DZIEŃ SZPERAKA

KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WĄBRZEŹNIE

Z A P R A S Z A

       OSOBY  KORZYSTAJĄCE

    Z  POMOCY  OŚRODKA  NADZIEŃ SZPERAKA”

         W dniu 30 sierpnia 2016 r. w godzinach od 9:00 do 15:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie odbędzie się wydawanie odzieży używanej.

 

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 32  informuje, że w dniach od 01.09.2016 r. do 15.09.2016 r.  będą przyjmowane wnioski dotyczące stypendium szkolnego.

Druki wniosków można pobrać w siedzibie MOPS pokój nr 1 w godz. 7.30-15.30,  we wtorki 7.30-16.30, w piątki 7.30-14.30. Wnioski powinny być kompletne, tj. udokumentowane winny być dochody wszystkich osób wykazanych w gospodarstwie domowym, w tym również wszystkie świadczenia z MOPS-u z miesiąca poprzedzającego termin złożenia wniosku (dochód netto uzyskany w miesiącu sierpniu br.).

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Miasta Wąbrzeźna, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów tj. nieprzekraczających 514,00 zł na osobę w rodzinie lub 634,00 zł na osobę samotnie gospodarującą. W szczególności, gdy w rodzinie występują: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna lub wystąpienie zdarzenia losowego.

Stypendium przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium nie przysługuje:

1) dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne
2) dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,
3) studentom szkół wyższych.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno

(http://www.bip.wabrzezno.com/innova/assets/Zarzadzenia/234_regulamin_26_06_2013.pdf

Nabór kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.

Informacja o naborze

Zarządzenie Kierownika w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

 

 

Dystrybucja żywności – PROGRAM FEAD

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie informuje, iż w terminie od dnia 18 kwietnia 2016 r. do dnia 20 kwietnia 2016 r. nastąpi dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020.

Harmonogram wydawania żywności (kolejność alfabetyczna nazwisk)

18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) – A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J
19 kwietnia 2016 r. (wtorek) – K, L, Ł, M, N, O,
20 kwietnia 2016 r. (środa) – P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

 Godziny wydawania żywności:

18 kwietnia 2016 r. – od 8:30 do 15:00 (w tym przerwa od 11:00 do 11:30)
19 kwietnia 2016 r. – od 8:30 do 15:00 (w tym przerwa od 11:00 do 11:30)
20 kwietnia 2016 r. – od 8:30 do 15:00 (w tym przerwa od 11:00 do 11:30)

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE TERMINÓW ODBIERANIA ŻYWNOŚCI

ŻYWNOŚĆ, KTÓRA NIE ZOSTANIE ODEBRANA W TERMINIE ZOSTANIE PRZEKAZANA RODZINOM NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM.

PRZY ODBIORZE ŻYWNOŚCI NALEŻY POSIADAĆ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI.

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta do spraw realizacji ustawy o systemie oświaty w części pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu miasta Wąbrzeźna

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta do spraw realizacji ustawy o systemie oświaty w części pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu miasta Wąbrzeźna.

Informacja o naborze

Zarządzenie w sprawie powołana Komisji Rekrutacyjnej.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze