Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
ul. Wolności 32
87-200 Wąbrzeźno
tel. (56) 689 04 00 lub 56 687 14 96
e-mail: mops@torun.home.pl
NIP: 878-158-16-38
REGON: 00052519700028

Godziny pracy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie jest czynny w następujących godzinach:

– poniedziałek od godz. 7.30 do godz. 15.30
– wtorek od godz. 7.30 do godz. 16.30
– środa od godz. 7.30 do godz. 15.30
– czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30
– piątek od godz. 7.30 do godz. 14.30

Dyrektor Ośrodka przyjmuje Interesantów w sprawach skarg i wniosków, a także w indywidualnych sprawach w każdy wtorek w godzinach od 10:00 do 16:00.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie działa na rzecz mieszkańców miasta Wąbrzeźno, wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb pomagając w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych uprawnień, zasobów i możliwości.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie realizuje:
zadania pomocy społecznej
świadczenia rodzinne
świadczenia z funduszu alimentacyjnego
zasiłki dla opiekunów
dodatki mieszkaniowe
dodatki energetyczne
pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym
Kartę Dużej Rodziny
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie jest realizatorem trzech projektów, które realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1. Aktywne włączenie społeczne.

Projekty:

  1. Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – edycja I” ;
  2. Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – edycja II” ;
  3. „Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”.