KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH

Ten dokument zawiera informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.

  • Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, ul.Wolności 32, tel. 56 689 04 00, e-mail: mops@torun.home.pl
  • Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: iod@mops.wabrzezno.com
  • Odbiorcą danych osobowych będą:

– organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

– organy ścigania i kontroli;

– banki, w których realizowane są świadczenia;

– sklepy i przedsiębiorstwa, w których realizowane są świadczenia rzeczowe

  • Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej
  • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym przestały być przetwarzane w celu realizacji świadczenia
  • Właściciele danych (osoby, których dane te dotyczą) posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dodano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

  • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub ich podanie następuje na podstawie zgody
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskuje dane od osób, których dane są przetwarzane, ze źródeł publicznych w Wąbrzeźnie (np. Ceidg, @empatia) oraz podmiotów uprawnionych do udzielenie informacji na podstawie przepisów prawa
  • Dane osobowe przetwarzane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie:

– dane osobowe (imię i nazwisko, adres);

– dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail);

– dane identyfikacyjne (np. dane z dowodu osobistego, nr PESEL);

– dane uzależnione od specyfiki świadczenia, o które ubiega się Właściciel danych (np. dane na temat sytuacji życiowej, zdrowotnej, dochodowej, mieszkaniowej, zawodowej i rodzinnej);

– dane konta bankowego (dane przekazane przez Właściciela danych, na podstawie zgody).