Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie czynności trenera/doradcy PAI (NP)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza do składania ofert na wykonanie czynności trenera/doradcy PAI do projektu: Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie czynności trenera/doradcy PAI

Oświadczenie zał. 1

Oświadczenie zał. 2

Oświadczenie zał. 3

Oświadczenie zał. 4 (formularz oferty)

Oświadczenie zał. 5

Oświadczenie zał. 6

Oświadczenie zał. 7

 

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonywanie czynności animatora lokalnego (PAL II)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zawiadamia

o wyborze ofert na wykonanie czynności animatora lokalnego, do projektu: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – II edycja”.

 

Dokument do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonywanie czynności animatora lokalnego (PAL II)

 

Ponowne zaproszenie do składania ofert na wykonanie czynności animatora lokalnego (PAL II)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza

do składania ofert na wykonanie czynności animatora lokalnego, do projektu: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – II edycja

Dokumenty do pobrania:

Ponowne zaproszenie do składania ofert na wykonywanie czynności animatora lokalnego (PAL II)

Oświadczenie zał 1

Oświadczenie zał 2

Oświadczenie zał 3

Oświadczenie zał 4 – oferta

Oświadczenie zał 5

Oświadczenie zał 6

Oświadczenie zał 7

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zawiadamia

o wyborze ofert na wykonanie czynności animatora lokalnego, do projektu: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – II edycja

 

Dokument do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonywanie czynności animatora lokalnego (PAL II)

Opis projektu NP

Projekt:Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie realizuje projekt „Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych”.

Projekt realizowany jest w okresie od 01 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

Wartość projektu – 497.706,25 zł

Dofinansowanie projektu z UE – 423.050,31 zł

Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Wąbrzeźno.

Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.

Partnerem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie.

Do projektu zrekrutowane  zostały 22 osoby spełniające założenia projektowe. 15 kobiet i 7 mężczyzn ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności uczestniczy w zaplanowanych działaniach projektowych; aktywizacji społecznej, aktywizacji edukacyjnej, aktywizacji zawodowej i aktywizacji zdrowotnej. Uczestnicy projektu otrzymali wsparcie doradcy/psychologa, otrzymali wsparcie psychologa i otrzymują wsparcie prawnika, uczestniczyli w szkoleniu „Kompetencje społeczne i obywatelskie”. Uczestnicy korzystać będą również ze wsparcia socjalnego. W ramach projektu podzielono uczestników na dwie grupy i każda z grup ma średnio 10 godzin spotkań w miesiącu  w ramach Klubu Samopomocy. Wszystkie osoby uczestniczą również w warsztatach integracyjnych o tematyce artystyczno-rękodzielniczej, kulinarnej, florystycznej i wizażu. Na każde zajęcia kupowane będą niezbędne produkty do realizacji zajęć. Dla uczestników projektu i ich najbliższego otoczenia realizowane były wyjazdy integracyjne. Uczestnicy wraz z otoczeniem pojadą do Dubielna w fundacji Feniks, gdzie zorganizowane będą warsztaty i poczęstunek. W ramach integracji uczestnicy wraz z otoczeniem będą w Kręgielni Mango w Wąbrzeźnie oraz wybiorą się wspólnie do Torunia do kina.

W ramach działania aktywizacja edukacyjna odbędzie się doradztwo edukacyjne, podczas które uczestnicy wybiorą szkolenia zawodowe w jakich będą uczestniczyć.

Uczestnicy projektu po skończonych szkoleniach zawodowych uczestniczyć będą w stażach i pracach społeczno użytecznych.

W ramach aktywizacji zdrowotnej 15 uczestników otrzyma karnety na basen. Od października 2017 r. do lutego 2018 r. 1 uczestnik będzie korzystał z rehabilitacji logopedycznej, 3 uczestników projektu od listopada 2017 r. do lutego 2018 r. będzie uczestniczyło w rehabilitacji ruchowej.

W ramach warsztatów integracyjnych, pod okiem doświadczonego trenera uczestnicy projektu „Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych” włączą się w zajęcia  i będą tworzyć różne fajne rzeczy, m.in. metodą decoupage.

 

Opis projektu PAL II

Projekt: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – edycja II”  

 

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, realizuje projekt „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – edycja II”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1. Aktywne włączenie społeczne.

Projekt realizowany jest w okresie od 01 lipca 2017 r. do 30 września 2018 r.

Wartość projektu – 344.550,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE – 292.867,50 zł

Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Wąbrzeźno.

Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.

Partnerem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie.

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa, społeczna oraz edukacyjna 30 mieszkańców Wąbrzeźna zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Uczestnikami Projektu muszą być: osoby nieaktywne zawodowo, zarejestrowane lub niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy zamieszkujące na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno.

Priorytetowo będą traktowane osoby niepełnosprawne, zamieszkujące obszary zdegradowane miasta Wąbrzeźno, doświadczające wielokrotnego wykluczenia, należące do III profilu pomocy, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej oraz korzystające z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej. .

Dla uczestników projektu zaplanowane są następujące bezpłatne formy wsparcia, m.in.:

 • zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem,
 • treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
 • kursy i szkolenia zawodowe:

– szkolenie z zakresu projektowania wnętrz i drobnych prac remontowych
– szkolenie z zakresu projektowania ogrodów i aranżacji przestrzeni
– kurs kosmetyczny
– opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych
– operator wózka widłowego z wymianą butli
– podstawy księgowości i rachunkowości

 • staże zawodowego
 • prace społecznie-użyteczne
 • animacja lokalna
 • wyjazdy integracyjne.

Opis projektu PAL I

Projekt: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – edycja I”  

 

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, realizuje projekt „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – edycja I”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1. Aktywne włączenie społeczne.

Projekt realizowany jest w okresie od 01 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

Wartość projektu – 349.088,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE – 296.724,84 zł

Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Wąbrzeźno.

Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.

Partnerem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie.

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa, społeczna oraz edukacyjna 30 mieszkańców Wąbrzeźna zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Uczestnikami Projektu muszą być: osoby nieaktywne zawodowo, zarejestrowane lub niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy zamieszkujące na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno.

Priorytetowo będą traktowane osoby niepełnosprawne, zamieszkujące obszary zdegradowane miasta Wąbrzeźno, doświadczające wielokrotnego wykluczenia, należące do III profilu pomocy, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej oraz korzystające z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej. .

Dla uczestników projektu zaplanowane są następujące bezpłatne formy wsparcia, m.in.:

 • zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem,
 • treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
 • kursy i szkolenia zawodowe:

– szkolenie z zakresu projektowania wnętrz i drobnych prac remontowych
– szkolenie z zakresu projektowania ogrodów i aranżacji przestrzeni
– opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych
– magazynier z obsługą wózków widłowych
– pracownik biurowy z elementami księgowości komputerowej
– operator koparko-ładowarki

 • staże zawodowego
 • prace społecznie-użyteczne
 • animacja lokalna
 • wyjazdy integracyjne.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie czynności animatora lokalnego (PAL II)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zaprasza

do składania ofert na wykonanie czynności animatora lokalnego, do projektu: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – II edycja

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie czynności animatora lokalnego (PAL II)

Oświadczenie zał 1

Oświadczenie zał 2

Oświadczenie zał 3

Oświadczenie zał 4

Oświadczenie zał 5

Oświadczenie zał 6

Oświadczenie zał 7

 

Zawiadomienie o wyborze ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń zawodowych (NP)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zawiadamia

o wyborze ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 21 uczestników w projekcie: „Aktywizacja  i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Dokument do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze ofert na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych (NP)

Zawiadomienie o wyborze ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń zawodowych (PAL II)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zawiadamia

o wyborze ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 27 uczestników w projekcie: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – II edycjawspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Dokument do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze ofert na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych (PAL II)

Zawiadomienie o wyborze ofert na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat B (PAL II)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

zawiadamia

o wyborze ofert na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat B dla 8 uczestników w projekcie: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – II edycjawspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Dokument do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze ofert na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B (PAL II)