Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta do spraw realizacji ustawy o systemie oświaty w części pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu miasta Wąbrzeźna

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta do spraw realizacji ustawy o systemie oświaty w części pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu miasta Wąbrzeźna.

Informacja o naborze

Zarządzenie w sprawie powołana Komisji Rekrutacyjnej.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

Dystrybucja żywności – PROGRAM FEAD

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie informuje, iż w terminie od dnia 05 kwietnia 2016 r. do dnia 07 kwietnia 2016 r. nastąpi dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020.

Harmonogram wydawania żywności (kolejność alfabetyczna nazwisk)

05 kwietnia 2016 r. (wtorek) – A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J
06 kwietnia 2016 r. (środa) – K, L, Ł, M, N, O,
07 kwietnia 2016 r. (czwartek) – P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

Godziny wydawania żywności:

05 kwietnia 2016 r. – od 9:00 do 15:00 (w tym przerwa od 11:00 do 11:30)
06 kwietnia 2016 r. – od 9:00 do 15:00 (w tym przerwa od 11:00 do 11:30)
07 kwietnia 2016 r. – od 9:00 do 15:00 (w tym przerwa od 11:00 do 11:30)

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE TERMINÓW ODBIERANIA ŻYWNOŚCI

ŻYWNOŚĆ, KTÓRA NIE ZOSTANIE ODEBRANA W TERMINIE ZOSTANIE PRZEKAZANA RODZINOM NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PRZY ODBIORZE ŻYWNOŚCI NALEŻY POSIADAĆ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI

 

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI – PROGRAM FEAD

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie informuje, iż w terminie od dnia 22 marca 2016 r. do dnia 24 marca 2016 r. nastąpi dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020.

Harmonogram wydawania żywności (kolejność alfabetyczna nazwisk):

22 marca 2016 r. (wtorek) – A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J
23 marca 2016 r. (środa) – K, L, Ł, M, N, O,
24 marca 2016 r. (czwartek) – P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

Godziny wydawania żywności:

22 marca 2016 r. – od 09:00 do 15:30 (w tym przerwa od 11:00 do 11:30)
23 marca 2016 r. – od 8:30 do 15:00 (w tym przerwa od 11:00 do 11:30)
24 marca 2016 r. – od 8:30 do 15:00 (w tym przerwa od 11:00 do 11:30)
PROSIMY O PRZESTRZEGANIE TERMINÓW ODBIERANIA ŻYWNOŚCI

ŻYWNOŚĆ, KTÓRA NIE ZOSTANIE ODEBRANA W TERMINIE ZOSTANIE PRZEKAZANA RODZINOM NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PRZY ODBIORZE ŻYWNOŚCI NALEŻY POSIADAĆ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI

Program Rodzina 500 +

Podstawowe informacje
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.
Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze tak szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.
500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

Kogo będzie obowiązywało kryterium dochodowe przy ubieganiu się o świadczenie?
Kryterium dochodowe będzie dotyczyło tylko rodziców lub opiekunów wnioskujących o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko.

Czy osoby o wyższych dochodach również dostaną świadczenie?
Rodziny o dochodach nie wyższych niż 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1 200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym) otrzymają świadczenie także na pierwsze dziecko. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia 18 roku życia dziecka.

Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?
Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka. O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice zgodnie z planem wychowawczym dzielą się opieką nad dzieckiem to wówczas oboje mają prawo złożyć wniosek. Otrzymają oni świadczenie proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki.

Liczenie dochodu
Dziecko do 25 r.ż., które nadal pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy netto 800 zł lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25 rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna

Kiedy wnioski?
Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (pokój nr 3), osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
Start programu planowany jest na dzień 1 kwietnia 2016 r. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r.
Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od dnia 1 kwietnia 2016 r.
Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po dniu 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica.

Na jaki czas będzie przysługiwało prawo do świadczenia?
Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku – od dnia 1 października do dnia 30 września. Wnioski na kolejne okresy będzie można składać od dnia 1 sierpnia danego roku. Pierwszy okres wypłacania świadczenia wychowawczego będzie jednak dłuższy, od kwietnia 2016 r. aż do 30 września 2017 r. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków, kiedy Program wejdzie w życie.

Dystrybucja żywności – program FEAD

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie informuje, iż w terminie od dnia 08 marca 2016 r. do dnia 10 marca 2016 r. nastąpi dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020.

Harmonogram wydawania żywności (kolejność alfabetyczna nazwisk)

08 marca 2016 r. (wtorek) – A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J
09 marca 2016 r. (środa) – K, L, Ł, M, N, O,
10 marca 2016 r. (czwartek) – P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

Godziny wydawania żywności:

08 marca 2016 r. – od 10:30 do 15:30
09 marca 2016 r. – od 8:30 do 15:00 (w tym przerwa od 11:00 do 11:30)
10 marca 2016 r. – od 8:30 do 15:00 (w tym przerwa od 11:00 do 11:30)

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE TERMINÓW ODBIERANIA ŻYWNOŚCI

PRZY ODBIORZE ŻYWNOŚCI NALEŻY POSIADAĆ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI

ŻYWNOŚĆ, KTÓRA NIE ZOSTANIE ODEBRANA W TERMINIE ZOSTANIE PRZEKAZANA RODZINOM NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

Dystrybucja żywności – program FEAD

INFORMACJA

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie informuje, iż w terminie od dnia 09 lutego 2016 r. do dnia 11 lutego 2016 r. nastąpi dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020.

Harmonogram wydawania żywności (kolejność alfabetyczna nazwisk)
09 lutego 2016 r. – A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J
10 lutego 2016 r. – K, L, Ł, M, N, O, P
11 lutego 2016 r. – R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż.

Godziny wydawania żywności:
09 lutego 2016 r. – od 10:00 do 15:30
10 lutego 2016 r. – od 8:30 do 15:00 (w tym przerwa od 11:00 do 11:30)
11 lutego 2016 r. – od 8:30 do 15:00 (w tym przerwa od 11:00 do 11:30)

ŻYWNOŚĆ, KTÓRA NIE ZOSTANIE ODEBRANA W TERMINIE ZOSTANIE PRZEKAZANA RODZINOM NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM