Dyrektor

Aleksandra Nowakowska

 

 

 

 

 

Aleksandra Bykowska – tel. 56 689 04 00
e-mail: bykowska@mops.wabrzezno.com

Dyrektor przyjmuje Interesantów w każdy wtorek w godzinach od 10:00 do 16:00

Zakres obowiązków Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie:

1. Dyrektor odpowiedzialny jest za całokształt działalności Ośrodka w szczególności za:
a) ustalanie potrzeb Gminy Miasto Wąbrzeźno w zakresie pomocy społecznej,
b) ustalanie planów i realizację polityki kadrowej Ośrodka,
c) zatrudnianie, zwalnianie pracowników Ośrodka uwzględniając przepisy Kodeksu Pracy,
d) zarządzanie mieniem i reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
e) sprawowanie nadzoru nad przyznawaniem świadczeń pomocy społecznej,
f) składanie corocznych sprawozdań Radzie Miasta z działalności Ośrodka,
g) opracowywanie rocznych planów budżetowych pomocy społecznej z uwzględnieniem kierunków i zadań wynikających z obowiązujących przepisów.

2. W szczególności do zadań Dyrektora należy:
a) ogólne kierowanie Ośrodkiem, w tym prowadzenie rejestrów, korespondencji, dokumentacji,
b) kierowanie pracą podległych bezpośrednio pracowników,
c) czuwanie nad planowanym, terminowym wykonywaniem zadań Ośrodka,
d) dbanie o właściwy podział zadań i obowiązków w Ośrodku oraz odpowiedni poziom świadczonych usług,
e) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz, składanie w jego imieniu oświadczeń,
f) współpraca z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań MOPS,
g) sporządzanie wewnętrznych aktów prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
h) prowadzenie działań dotyczących Zespołu Interdyscyplinarnego.

3. W ramach nadzoru i kontroli do zakresu działania Dyrektora należy:
a) stała kontrola i koordynacja pracy podległych pracowników,
b) czuwanie nad poziomem dyscypliny pracy,
c) sprawdzanie prawidłowego wykonywania zadań i poleceń przez podległych pracowników,
d) ustalanie zakresu działania oraz kompetencji podległych pracowników,
e) czuwanie nad uzupełnianiem i właściwym doborem kadr pracowniczych Ośrodka

4. Dyrektor jednostki jest upoważniony do przydzielania zadań pracownikom, wydawania poleceń zapewniających należyte wykonywanie zadań.

5. Burmistrz Wąbrzeźna upoważnia Dyrektora MOPS-u do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy.