Opis projektu PAL II

Projekt: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – edycja II”  

 

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, realizuje projekt „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – edycja II”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1. Aktywne włączenie społeczne.

Projekt realizowany jest w okresie od 01 lipca 2017 r. do 30 września 2018 r.

Wartość projektu – 344.550,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE – 292.867,50 zł

Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Wąbrzeźno.

Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.

Partnerem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie.

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa, społeczna oraz edukacyjna 30 mieszkańców Wąbrzeźna zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Uczestnikami Projektu muszą być: osoby nieaktywne zawodowo, zarejestrowane lub niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy zamieszkujące na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno.

Priorytetowo będą traktowane osoby niepełnosprawne, zamieszkujące obszary zdegradowane miasta Wąbrzeźno, doświadczające wielokrotnego wykluczenia, należące do III profilu pomocy, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej oraz korzystające z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej. .

Dla uczestników projektu zaplanowane są następujące bezpłatne formy wsparcia, m.in.:

  • zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem,
  • treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
  • kursy i szkolenia zawodowe:

– szkolenie z zakresu projektowania wnętrz i drobnych prac remontowych
– szkolenie z zakresu projektowania ogrodów i aranżacji przestrzeni
– kurs kosmetyczny
– opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych
– operator wózka widłowego z wymianą butli
– podstawy księgowości i rachunkowości

  • staże zawodowego
  • prace społecznie-użyteczne
  • animacja lokalna
  • wyjazdy integracyjne.