Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1.      stypendium szkolne
2.      zasiłek szkolny

1.     Stypendium szkolne

Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie miasta Wąbrzeźno (bez względu na miejsce pobierania nauki) – uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych,
– do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
– wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
– uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
– słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Kryterium dochodowe

Podstawową  przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 456 zł netto i jest ona ustalana na zasadach określonych w art.8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

Wniosek albo postępowanie z urzędu

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek lub z urzędu.

Wniosek o przyznanie stypendium mogą złożyć:
– rodzice lub inni przedstawiciele ustawowi ucznia,
– pełnoletni uczniowie,
– dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków

Termin ubiegania się o stypendium szkolne

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów- do dnia 15 października danego roku szkolnego.
 
Miejsce złożenia wniosku

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z zaświadczeniami lub oświadczeniami o wysokości dochodów składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, pokój nr 3. W przypadku ucznia , którego rodzina korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej, zamiast zaświadczeń lub oświadczeń o wysokości dochodów przedkłada się oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie obowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Okres na jaki przyznaje się stypendium

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż 1 m-c i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

2.     Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przeznaczony uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:
– świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub

– pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.   o świadczeniach rodzinnych, tj. 530 zł.
Wysokość zasiłku szkolnego uzależniona jest od indywidualnej oceny skutków zdarzenia losowego uzasadniającego złożenie wniosku.
Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od przyznawanego stypendium szkolnego.

Termin ubiegania się o zasiłek szkolny

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Obowiązek informacyjny wnioskodawcy

Rodzic, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły lub odpowiedniej placówki (gdy poweźmie informacje) jest obowiązany niezwłocznie powiadomić  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.
Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.