Dodatki energetyczne

Dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r.

Od 1 stycznia 2014 r. ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 lipca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 984) – wprowadza dla tzw. odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej pomoc w formie zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługiwać będzie osobie, która spełnia łącznie 3 warunki:

  1. ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
  2. jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  3. zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia 2014 r. (Monitor Polski z 2014 r. poz. 291) w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. wysokość dodatku energetycznego wynosi:

  1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną – 11,36 zł./ miesiąc;
  2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł/miesiąc;
  3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 18,93 ./miesiąc

Wnioski o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego przyjmowane są w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie pokój nr 3b (wejście od podwórza).